Skip to content

ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

AirPay Digital Oy (jäljempänä AirPay), tuottaa maksukortilla ja -sovelluksella tehtävien maksujen ja digitaaliseen kuittienkäsittelyyn liittyvää maksu- ja laskutuspalvelua. AirPay tuottaa maksukortit ja/tai -sovellukset asiakkaan ja/tai asiakkaan työntekijöiden käyttöön ja kokoaa maksutapahtumista digitaalisiin kuittitietoihin perustuvan laskuaineiston asiakkaalle. Maksukorttiin ja/tai -sovellukseen voidaan liittää myös yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluja.

AirPay Digital Oy
Kotipaikka Espoo
Y-tunnus 2319557-6
Osoite Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
Puhelin +358 (0)50 410 7206
airpaydigital.fi

AirPay on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja Finanssivalvonnan valvottavarekisteriin.

Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 / PL 103, 00101 Helsinki Puhelin: +358 (0)9 18351 Sähköposti: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi finanssivalvonta.fi

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan AirPay:n asiakkaalle tarjoamaan maksuratkaisuun, maksukortti- ja maksusovellus maksamiseen, maksutapahtumiin ja digitaaliseen kuittiaineistoon. Sopimuksen osapuolet ovat Asiakas ja AirPay. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja allekirjoittamalla hakemuksen. Kulloinkin voimassa olevat yleiset ehdot, ja palveluhinnasto ovat nähtävissä AirPayn verkkosivuilla www.airpaydigital.fi..

Jos ehtojen erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ratkaisevat. www.airpaydigital.fi.

2. Määritelmät

AirPay Palvelut  AirPay tuottaa asiakkaan käyttöön maksukortit, mobiilisovelluksen ja verkkopalvelun, jolla asiakas ja maksusuorittaja voivat maksaa tuotteita ja palveluja, tehdä käteisnostoja ja hallinnoida sekä maksutapahtumia että yrityksen tietoja. AirPay tuottaa asiakkaalle verkkolaskun, joka sisältää sähköiset kuittitiedot, alv-erittelyn, kuittikohtaiset maksunsuorittajan tekemät kulukäsittelytiedot ja tiliöintiehdotuksen.

Asiakas  Oikeushenkilö, joka on tehnyt sopimuksen. Asiakas vastaa antamiensa asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta ja nimeää yhteyshenkilön. Yhteyshenkilö on Asiakkaan nimetty edustaja, joka hallinnoi Asiakkaan tietoja.

Asiakkaan vahva tunnistaminen  on vähintään kahteen toisistaan riippumattomaan erilliseen tekijään perustuva todennus, jotka ovat tieto (jotakin minkä vain maksunsuorittaja tietää), hallussapito (jotakin mikä on vain maksunsuorittajan hallussa) ja erityinen ominaisuus (jotakin mitä maksunsuorittaja on).

Asiakkaan oikeudenomistajien ja tosiasiallisten edunsaajien tiedot.  AirPay on velvollinen keräämään ja Asiakas on velvollinen toimittamaan AirPaylle ajantasaiset lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (573/2019) mukaiset tiedot omistajistaan ja tosiasiallisista edunsaajistaan.

CVV2-varmenne  Maksukortin taustapuolelta löytyvä kolminumeroinen lukusarja, jolla varmistetaan maksukortin aitous.

eKuitti  on digitaalisessa muodossa olevaa kuittitietoa, joka tuotetaan automaattisesti tavaran- tai palveluntarjoajan kassajärjestelmästä tai maksupäätteestä sekä kolmannen osapuolen ”ekuittioperaattorin” toimesta AirPayn järjestelmään, tai joka tuotetaan maksunsuorittajan AirPaylle toimittamasta kuvatusta paperikuitista AirPayn järjestelmässä. ekuittioperaattori on yritys tai yhteisö, joka välittää maksua vastaan kaupantoimijoilta ekuitteja AirPayn palveluun.

EMV  on sirukorttiin pohjautuva maksamisjärjestelmän standardi, jonka kansainväliset korttiyhtiöt Matercard ja Visa ovat kehittäneet yhdessä.

Hakemus  on AirPayn verkkosivulla tehtävä hakemus, jolla haetaan asiakkuutta ja maksukortteja ja -sovelluksia. Uusia kortteja Asiakas voi hakea verkkopalvelusta ja mobiilisovelluksesta.

Kortinlukija  on automaattiin tai maksupäätteeseen liittyvä laite, jolla kortin tietoja voidaan lukea sähköisesti ja josta maksun tiedot voidaan lähettää AirPay Digitalille. EMV-kortinlukijalla voidaan myös päivittää kortin sirulla olevia tietoja.

Korttitapahtuma  on kortilla tehty käteisnosto tai muu maksu, jossa kortti on konkreettisesti läsnä tai jossa annetaan kortin tiedot tapahtuman hyväksymiseksi.

Käteisautomaatti  on kortinhaltijan itse käteisnostoaan varten käyttämä seteliraha jakava automaatti.

Kululajikäsittely  tarkoittaa Maksunsuorittajan tekemää kulukohtaista selvitystä.

Käyttöraja  on Visa- luottokorteille asetettava laskutuskausikohtainen euromääräinen raja, jonka puitteissa maksukorttia voi käyttää.

Lasku  on Asiakkaalle kuukausittain toimitettava lasku ostotapahtumista, joka sisältää tiedot maksukortilla tehdyistä EMV-maksutapahtumista sekä AirPayn palvelumaksuista. Laskuun liitetään e-Kuittitiedot.

Lähimaksuominaisuus  on kortilla liitettävä ominaisuus, jota käyttämällä maksutapahtuma hyväksytään viemällä kortti maksupäätteen lähelle. Lähimaksuominaisuus on merkitty korttiin lähimaksuominaisuuden tunnuksella.

Maksunsuorittaja  on maksukortin ja mobiilisovelluksen käyttäjä Maksunsuorittaja käyttää maksukorttia ja mobiilisovellusta tavaroiden tai palvelujen ostamiseen tai käteisnostoihin Asiakkaan yritystoimintaa varten. Maksukorttia ei voi käyttää ilman mobiilisovellusta.

Maksu  on maksu, toistuva maksu tai käteisnosto, joka on tehty maksukorttia tai maksukortti tietoja ja mobiilisovellusta käyttäen.

Luottokortti  on kansainvälisen tai suomalaisen korttiyhteisön kortti, jonka haltija saa esim. kuukausittain laskun kortilla tehdyistä maksutapahtumista. Luottokortissa laskun koko summa maksetaan kerralla.

Maksunsaaja  on kauppias tai palvelun tarjoaja, joka myy tuotteita ja palveluja ja ottaa vastaan maksun.

Pankkipäivä.  Viikonpäivät maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta suomalaisia yleisiä vapaapäiviä.

Reklamaatio.  Asiakkaan ilmoitus oikeudettomasta, suorittamattomasta tai virheellisesti suoritetusta ostotapahtumasta tai palvelumaksuista.

Sopimus  muodostuu hakemuksesta, näistä yleisistä ehdoista ja kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta.

Sovellukseen liitetty luottokortti  on kortti, joka on liitetty mobiililaitteeseen, kuten matkapuhelimeen tai tablettiin ladattavaan AirPay Digitalin hyväksymään sovellukseen. Se mitä näissä ehdoissa on sanottu maksukortista, mukaan lukien sen säilyttämistä, käyttöä ja kadottamista koskevat ehdot, sovelletaan myös sovellukseen liitettyyn maksukorttiin. Sovellukseen liitettyyn maksukorttiin sovelletaan lisäksi kunkin sovelluksen ehtoja.

Toistuva maksu  on määräajoin maksettava tuotteiden tai palvelujen maksu.

Tunnusluku  Maksunsuorittajan henkilökohtainen tunnusluku, kuten PIN-koodi, tekstiviestikoodi tai muu salasana tai biometrinen tunniste, jonka syöttäminen maksun yhteydessä vastaa maksunsuorittajan allekirjoitusta ja jonka avulla varmistetaan maksunsuorittajan oikeus käyttää korttia, korttitietoja tai maksusovellusta.

Tiliöintiehdotus  on Air Payn verkkopalvelun sääntörobotin tekemä ehdotus eKuitti tietojen tiliöinnistä.

Yrityksen luottokortti  on yritykselle, yhteisölle tai sen edustajalla myönnettävä luottokortti. Yrityskorttia käytetään yrityksen hankintoihin ja elinkeinotoimintaan. Korttia ei saa käyttää kortinhaltijan omaan käyttöön tehtävien henkilökohtaisten ostosten maksamiseen.

3. Maksukortin voimassaolo

Maksukortti ja mobiilisovellus voidaan myöntää Air Payn harkinnan mukaan Asiakkaalle ja tämän työntekijälle tai henkilölle, joka on muussa sopimussuhteessa yritykseen tai yhteisöön kirjallisen tai AirPayn hyväksymässä sähköisessä palvelussa sähköisen allekirjoitetun hakemuksen perusteella. Hyväksytty hakemus muodostaa yhdessä kulloinkin voimassa olevien yleisten ehtojen ja palveluhinnaston kanssa Sopimuksen Asiakkaan ja AirPayn välille. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ja Maksunsuorittaja noudattavat kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja.

Maksukortille määritetään kuukausittainen enimmäiskäyttöraja.

Maksukortti on voimassa korttiin merkityn voimassaoloajan. Kun Sopimus on voimassa, uusi maksukortti toimitetaan Maksunsuorittajalle automaattisesti ennen maksukortin voimassaoloajan päättymistä.

Kortti toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

4. Maksukortin ja -sovelluksen käyttö ja palvelut

Maksukorttia ja -sovellusta saa käyttää vain Asiakkaan yritystoimintaan liittyvien kulujen maksamiseen. Maksukorttia tai -sovellusta ei saa käyttää tavaroiden ja/tai palvelujen hankintaan jälleenmyyntiin. Maksunsuorittajat eivät saa käyttää maksukorttia tai nostaa käteistä omaan käyttöönsä tulevien ostosten maksamiseen.

Maksukortti ja -sovellus ovat henkilökohtaisia ja siihen liittyvää tunnuslukua saa käyttää ainoastaan Maksunsuorittaja. Maksukortti on säilytettävä ja käsiteltävä turvallisesti siten, että i kukaan muu ei voi käyttää sitä.

Kortti on AirPayn omaisuuttaa eikä korttia saa muuntaa tai monistaa. Korttia on säilytettävä siten, että se ei vahingoitu.

Maksunsuorittaja voi maksaa maksukortilla tilanteissa, joissa tarvitaan fyysistä korttia tai laitetta, jossa on maksusovellus. Maksukorttia ja -sovellusta voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa pyydetään vain maksukortin tai -sovelluksen tietoja. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi verkkokauppa tai puhelinmyynti.

Maksunsaajalla voi olla oikeus veloittaa palkkio tavaroiden tai palvelujen maksamisesta maksukortilla ja -sovelluksella.

Maksunsuorittaja saa aina maksaessaan mobiilisovellukseen tiedon siitä

 • toimitetaanko kassajärjestelmästä eKuitti AirPaylle vai
 • onko Maskunsuorittajan otettava mobiilisovelluksella paperikuitista kuva ja lähetettävä se AirPayn järjestelmään.

5. Maksun hyväksyminen

Maksunsuorittaja hyväksyy maksun:

 • hyväksymällä korttitapahtuman esim. allekirjoittamalla myyntitositteen, vahvistamalla sen tunnusluvulla tai muulla AirPayn hyväksymällä tunnisteella
 • käyttämällä maksukortti tai -sovellustietoja verkossa tai puhelinmyynnissä,
 • käyttämällä maksukorttia tai -sovellusta maksupäätteissä, jotka toimivat ilman tunnusluvun näppäilemistä (esim. Lähimaksu tai biometrinen tunniste)
 • käyttämällä maksukorttia tai -sovellusta taikka maksukortti-- tai sovellustietoja autovuokraamoissa tai hotelleissa, joilla on oikeus veloittaa maksu yleisen käytännön mukaisesti jälkikäteen ilman maksunsuorittajan allekirjoitusta laskuttamatta jääneet kohtuulliset polttoainemaksut, puhelin-, minibaari- ja ateriakulut sekä muut maksunsuorittajan aiheuttamat kustannukset sekä veloitukset peruuttamatta jätetyistä hotellivarauksista.

Maksunsuorittajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä ja hyväksyy sen, että maksun vastaanottaja merkitsee henkilötunnuksen loppuosan maksutositteeseen.

Maksunsuorittaja hyväksyy ensimmäisen toistuvan maksun veloitettavaksi verkossa tai muuten. Tämän jälkeen toistuvat maksut veloitetaan automaattisesti maksunsuorittajan ja maksunsaajan välisen sopimuksen mukaisesti. Asiakas on velvollinen tarkastamaan, että toistuvan maksun veloitettu määrä on oikea.

6. Maksun toteuttamisvastuu

Kun Maksunsuorittaja on hyväksynyt maksun ja AirPay on vastaanottanut ostotapahtumatiedon, AirPay on vastuussa ostotapahtuman summan veloittamisesta Asiakkaalta ja sen tilittämisestä Maksunsaajalle.

Maksunsuorittajan maksutapahtuma voivat siirtyä veloitettavaksi seuraavan kuukauden laskuun, mikäli maksutapahtumatiedot eivät ole AirPayn järjestelmässä kolmantena päivänä laskutuskuukauden päättymisestä. Mikäli maksutapahtumatieto on vaillinainen siksi, ettei Maksunsuorittaja ole kuvannut paperikuittitietoja AirPayn järjestelmään tai mikäli kuvatun kuitin laatu on heikko, eikä järjestelmä pysty sitä tulkitsemaan veloitetaan maksu ilman kuittitietoa.

AirPayn velvollisuus toteuttaa maksu alkaa, kun AirPay saa Maksunsaajalta tarpeelliset tiedot tapahtumasta, ja päättyy, kun AirPay on tilittänyt maksun Maksunsaajalle.

Jos maksua ei ole toteutettu tai se on toteutettu virheellisesti, AirPayn on hyvitettävä maksun summa sekä mahdolliset maksut ja korot Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. AirPaylla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyvittää tapahtuman summaa, jos maksun toteuttamatta jääminen tai virheellisyys johtuu Maksunsaajasta tai Maksunsuorittaja ja/tai Asiakas on antanut virheellisiä tietoja.

AirPayn on Asiakkaan pyynnöstä selvitettävä syy siihen, ettei maksua toteutettu tai se toteutettiin virheellisesti. AirPaylla on oikeus veloittaa Asiakkaalta kulut, jotka AirPayn on maksettava esim. Maksunsaajalle maksun selvittämiseksi.

7. Asiakkaan ja Maksunsuorittajan vastuu maksukortista

Maksunsuorittajan ja/tai Asiakkaan on:

 • allekirjoitettava maksukortissa oleva nimikirjoituspaneeli ennen kortin käyttämistä ja hävitettävä mahdollinen vanha maksukortti leikkaamalla kortin magneettijuova kahtia saatuaan uuden maksukortin
 • hävitettävä tunnusluvun sisältävä kirje tai sähköinen viesti välittömästi sen jälkeen, kun maksunsuorittaja on lukenut tunnusluvun,
 • velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti erillään toisistaan ja varmistettava, että tunnusluku ja yksiölliset tunnistetiedot on merkitty muistiin niin, ettei kukaan sivullinen saa niitä selville ja sopimuksen päättyessä hävittää maksukortti leikkaamalla kortin magneettijuova kahtia.

Asiakas vastaa siitä, että AirPaylle toimitetun paperisesta maksukuitista otetun valokuvan tai skannatun kuvan laatu on riittävän hyvä, että eKuittitieto voidaan muodostaa.

Katoamisilmoitus Asiakkaan ja/tai Maksunsuorittajan on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä kortin, tunnusluvun katoamisesta tai niiden oikeudettomasta käytöstä puhelimitse sulkupalvelunumeroon ja estää maksukortin käyttö mobiilisovelluksella.

Jos on olemassa oikeudettoman käytön riski, Asiakkaan ja/tai Maksunsuorittajan on ilmoitettava asiasta välittömästi myös poliisille.

Kadonneen maksukortin tilalle toimitetusta maksukortista peritään toimitusmaksu.

Asiakkaan vastuu maksukortin oikeudettomasta käytöstä. Asiakas vastaa kaikista maksukortilla tehdyistä maksuista. Asiakkaan vastuu kortin väärinkäytöstä lakkaa silloin, kuin AirPay Digital on vastaanottanut Asiakkaan ja/tai Maksunsuorittajan ilmoituksen maksukortin tai tunnusluvun katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun tai kortin käyttöoikeuden lakkaamisesta ja kun AirPayllä on ollut mahdollisuus estää kortin käytön. Asiakas vastaa siihen saakka aiheutuneista vahingosta.

Asiakas vastaa myös, jos maksukortin tai maksukorttitietojen oikeudeton käyttö johtuu siitä, että Maksunsuorittaja: (a) luovuttaa maksukortin tai yksilölliset tunnistetiedot henkilölle, jolla ei ole oikeutta käyttää niitä, tai laiminlyö ilmoittaa viipymättä AirPaylle maksukortin tai yksilöllisten tunnistetietojen katoamisesta tai niiden oikeudettomasta käytöstä.

Katoamisilmoituksen tekemisen lisäksi Asiakkaan on kirjallisesti reklamoitava mahdollisista maksukortilla tehdyistä oikeudettomista maksuista

8. Palvelumaksut ja laskutus

Kuukausimaksut ja muut maksut AirPay veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti maksukortin ja kuittipalvelun käyttäjäkohtaisen Palvelumaksun sekä muita maksuja ja palkkioita euromääräisenä. Palvelumaksu sisältää korvauksen maksukortin ja/tai -sovelluksen käytöstä, sekä digitaaliset kuittitiedot sisältävästä laskutuspalvelusta. Maksuratkaisusta veloitettava käyttäjäkohtainen kuukausipalvelumaksu veloitetaan etukäteen ja transaktioperusteiset veloitukset sekä ostotapahtumat veloitetaan jälkikäteen.

Valuuttaostot ja -nostot Muissa valuutoissa kuin euroissa tehdyt ostot ja käteisnostot veloitetaan euroissa.

Maksujen valuuttakurssina käytetään Visamaksujenvälitysjärjestelmän sen päivän kurssia, jona maksu välittyy AirPaylle. Käytetty valuuttakurssi ilmoitetaan maksun tiedoissa laskulla.

Asiakas vastaa mahdollisesta valuuttariskistä maksun tai käteisnoston päivän ja sen päivän välillä, jona tapahtuma rekisteröityy AirPayn järjestelmään.

Muussa valuutassa kuin euroissa tehdyistä maksuista peritään hinnaston mukainen valuuttalisä.

Käteisnostot Maksukortilla tehdyistä käteisnostoista veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Lisäksi käteisnostopalvelun tarjoaja voi veloittaa maksun palveluhinnastonsa mukaisesti.

Laskutus Kuukausittain toimitettavassa laskussa on erittelynä kuukausi- ja transaktiopohjaiset palvelumaksut sekä kaikki ennen laskutusajoa AirPayn järjestelmässä olevat digitaalisen eKuittitiedon mukaiset Maksunsuorittajan ostotapahtumamaksut ja niihin liittyvät mahdolliset palkkiot.

Lasku toimitetaan sähköisesti tai Asiakkaan käytössä olevan AirPay verkkopalvelun kautta.

Asiakkaan vastuulla on tarkastaa laskun oikeellisuus, liitteenä olevat eKuittitiedot sekä tiliöintiehdotukset.

Laskua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään ennen laskun eräpäivää.

Lasku on maksettava viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole Pankkipäivä, maksupäivä siirtyy seuraavaan Pankkipäivään. Maksun yhteydessä on käytettävä laskussa ilmoitettua viitenumeroa. Erääntyneestä saatavasta peritään hinnastossa ilmoitettua viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään sekä hinnaston mukaiset huomautuskulut. Maksusuoritus katsotaan toteutuneeksi, kun rahamäärä on AirPayn tilillä. Maksuvelvollisuudesta voi vapautua ainoastaan suorittamalla laskun mukaisen määrän AirPayn ilmoittamalla tilille.

Reklamaatiot Asiakkaan on viipymättä tarkistettava lasku ja eKuittitieto. Oikeudettoman, tai virheellisen maksun havaittuaan Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään eräpäivään mennessä, toimittaa AirPaylle kirjallinen reklamaatio tällaisesta virheestä ja pyydettävä oikaisua, sillä uhalla, että Maksunsuorittaja voi menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Asiakas vastaa kaikista laskulle merkityistä maksuista, jos reklamaatiota ei ole tehty em. määräajassa.

9. AirPayn vastuun rajoitus

AirPay ei ole vastuussa maksukortilla maksettujen tuotteiden tai palvelujen vioista tai puutteista. Tavaroita tai palveluja toimittava Maksunsaaja on vastuussa tavaroiden tai palvelujen virheistä. Maksunsuorittajan ja/tai Asiakkaan on pyrittävä sopimaan Maksunsaajan kanssa tuotteissa tai palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai virheellisyyksistä.

AirPay ei ole vastuussa kolmannen tahon toiminnasta eikä vastaa käteisautomaattien, maksupäätteiden, ekuittioperaattoreiden tai todentamispalveluiden keskeytyksettä jatkuvasta toiminnasta.

AirPay ei vastaa vahingosta tai kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että ekuittia ei voida muodostaa AirPaylle toimitetun maksukuitista otetun kuvan tai kuitin skannauksen huonolaatuisuuden vuoksi tai kuitin kadottua.

AirPay ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu Maksunsaajan konkurssista taikka maksukortin virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä.

AirPay ei ole vastuussa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten aiheutuneista tulonmenetyksistä tai siitä, ettei maksukorttia tai -sovellusta voida käyttää maksunsaajasta johtuvasta syystä.

10. Maksukortin käytön estäminen

Maksukortilla ei voi maksaa, jos

 • maksukortti, on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi
 • AirPayn erääntynyttä saatavaa ei ole maksettu,
 • Asiakas ja/tai Maksunsuorittaja on rikkonut Sopimusta,
 • Sopimus on irtisanottu tai purettu

Jos Maksunsuorittaja yrittää käyttää maksukorttia, jonka käyttö on kielletty, Maksunsaajalla on oikeus takavarikoida maksukortti AirPayn pyynnöstä. Maksunsaajalle kortin takavarikoinnista maksettava palkkio veloitetaan Asiakkaalta hinnaston mukaisesti, jos kortin käyttökielto johtuu Asiakkaasta ja/tai Maksunsuorittajasta.

Maksukortin sulkeminen katoamisilmoituksen jälkeen. AirPay estää maksukortin käytön väliaikaisesti tai sulkee maksukortin heti, kun Maksunsuorittaja ja/tai Asiakas on ilmoittanut AirPaylle maksukortin, tunnusluvun, katoamisesta, päätymisestä sivullisen haltuun tai niiden oikeudettomasta käytöstä.

Maksukortin käytön estäminen. AirPayilla on oikeus estää maksukortin käyttö, jos: maksukortin käytön turvallisuus on vaarantunut esimerkiksi teknisistä syistä tai maksukorttia epäillään käytetyn tai käytettävän kielletyllä tavalla,

AirPayn on ilmoitettava Maksunsuorittajalle ja Asiakkaalle maksukortin käytön estämisestä ja estämisen perusteista. Mikäli mahdollista, ilmoitus on tehtävä ennen käytön estämistä.

11. Asiakkaan tunnistaminen ja henkilötietojen käsittely

AirPay käsittelee henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

AirPaylla on lainmukainen velvollisuus tunnistaa Asiakkaan edustajat ja tosiasialliset edunsaajat. AirPaylla on velvollisuus pyytää tietoja muun muassa Asiakkaan tosiasiallisista edunsaajista ja Asiakkaan varojen alkuperästä.

AirPayn pyynnöstä Asiakkaalla on velvollisuus toimittaa kaikki rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain mukaiset tiedot AirPaylle.

AirPay käsittelee Asiakkaan, sen edustajien, omistajien ja tosiasiallisten edunsaajien henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa edustajilleen ja omistajilleen siitä, että heidän henkilötietojaan voidaan käsitellä edellä kuvattuun tarkoitukseen.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja AirPayn palvelujen hoitamista varten. Tietoja hankitaan Maksunsuorittajalta, Asiakkaalta, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä tai muista luotettavista lähteistä. Lisäksi luottotietoja hankitaan luottotietotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä. Hankittavia tietoja ovat muun muassa luottotiedot ja muut asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot mm rahanpesun estämistä koskevien velvollisuuksien hoitamiseksi.

AirPay hyödyntää kolmannen osapuolen esim. ReceiptHeron tarjoamia ekuittipalveluja ja välittää sähköisiä kuitteja sekä niihin liittyviä henkilötietoja eri toimijoiden välillä. Näiden avulla AirPayn Asiakas voi saada sähköisiä kuitteja suorittamistaan ostotapahtumistaan.

AirPay käyttää asiakasrekisteriään myös Asiakkailleen ja Maksunsuorittajalle suunnattavaan markkinointiin, ellei Asiakas ole sitä erikseen kieltänyt. AirPay voi tallentaa puheluita ja viestejä todentaakseen jälkikäteen viestin sisällön.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu AirPayn henkilörekisteriin. Halutessaan käyttää tarkastusoikeuttaan rekisteröidyn on esitettävä pyyntö kirjallisena sekä samalla todistettava henkilöllisyytensä.

Tietojen käsittelyssä ja välityksessä noudatetaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja AirPayn sekä kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöä. Tietosuojaseloste on saatavilla AirPayn verkkosivuilla www.airpaydigital.fi

12. Immateriaalioikeudet

Maksukortti, mobiilisovellus, verkkopalvelu ja AirPay palvelun tuottamiseen käytettävät järjestelmät ovat AirPayn omaisuutta ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja materiaalien immateriaali- ja muut oikeudet kuuluvat AirPaylle tai kolmannelle taholle.

13. Sopimukseen perustuvien oikeuksien siirtäminen

AirPaylla on oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa, sekä muut oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin Asiakasta kuulematta.

Asiakas vastaa hyväksytyistä maksuista kertyneen saatavan pääomasta, viivästyskoroista, maksumuistutus- ja perintäkuluista. AirPaylla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle taholle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen kuuluvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle taholle.

14. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu epätavallisesta tai ennalta arvaamattomasta syystä, johon osapuoli ei voinut millään tavoin vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

Osapuoli on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiselle osapuolelle kohtaamastaan ylivoimaisesta esteestä sekä ylivoimaisen esteen lakkaamisesta. Jos ylivoimainen este koskee AirPayta, AirPay voi ilmoittaa ylivoimaisen esteen olemassaolosta verkkosivuillaan.

15. Ilmoitukset

AirPay lähettää Asiakkaalle ja/tai Maksunsuorittajalle sopimusta tai maksukortin tai mobiilisovelluksen käyttöä koskevat tiedot ja ilmoitukset kirjallisesti tekstiviestinä tai sähköpostitse tai muulla sähköisellä viestimellä tai asiakkaalle postitse.

Sähköpostin tai muun sähköisen viestimen välityksellä Asiakkaalle tai Maksunsuorittajalle lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen perille seuraavana arkipäivänä, jos ilmoitus on lähetetty Asiakkaan ja/tai Maksunsuorittajan ilmoittamaan osoitteeseen tai numeroon. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen AirPayn lähettämän kirjeen viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua lähetyspäivästä, jos kirje on lähetetty postitse Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Asiakkaan, Maksunsuorittajan ja AirPayn välinen viestintä tapahtuu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi nimenmuutoksista ja yhteystietojen muutoksista ja Maksunsuorittajan työsuhteen päättymisestä. Asiakkaalla on Maksunsuorittajan työsuhteen päättyessä velvollisuus huolehtia maksukortin ja mobiilisovelluksen hävittämisestä. Muutosten ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneet kulut veloitetaan Asiakkaalta.

Jos AirPay epäilee väärinkäyttöä tai tietoturvauhkaa AirPay ottaa yhteyttä Maksunsuorittajaan ja/tai Asiakkaaseen tekstiviestillä, puhelimella, postilla tai jollakin muulla turvallisella tavalla. AirPay ei koskaan pyydä tunnuslukuja tai muita tunnistetietoja Maksunsuorittajalta tai Asiakkaalta.

Yleisiä tietoja maksukorttiin – ja mobiilisovellukseen liittyvästä tietoturvasta ja ongelmatapauksista saa verkkosivustolta ja AirPayn asiakaspalvelusta.

16. Sopimuksen ja maksujen muutokset

AirPay on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja sekä hinnastoa taikka lisätä uusia maksuja. Yleisiä ehtoja, hinnastoa ja maksuja koskevat muutokset tulevat voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun uudet ehdot on julkaistu verkkosivustolla.

Asiakaspalvelusta tai verkkosivuilta, Asiakas saa täydelliset tiedot ehtoja, hinnastoa ja maksuja koskevista muutoksista.

Sopimus jatkuu voimassa uusien ehtojen mukaisesti. Jos Asiakas ei hyväksy ehtojen tai hinnaston muutosta, on Asiakkaalla, että AirPay:lla oikeus irtisanoa sopimus päättymään asiakassopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti.

17. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole sovittu. Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisella ilmoituksella irtisanoa sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

AirPaylla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos:

 • Asiakas ja/tai Maksunsuorittaja olennaisesti rikkoo sopimusehtoja,
 • Asiakas on saanut julkisen maksuhäiriömerkinnän,
 • Asiakas on antanut AirPaylle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja,
 • Asiakasta koskeva konkurssimenettely on aloitettu, tai
 • sopimuksen purkamiselle on olemassa muu painava syy.

Kun sopimus irtisanotaan tai puretaan, oikeus käyttää AirPayn maksukorttia ja mobiilisovellusta sekä siihen liittyvä kuittiaineistopalvelu päättyy.

Asiakas vastaa sopimuksen irtisanomisaikana tai sen päättymisen jälkeen maksukortilla mahdollisesti tehdyistä maksuista.

18. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Search