Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE

AirPay on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten AirPay kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

AirPay käsittelee henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin, yrityksen kortinhaltijoihin ja vastuuhenkilöihin.

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

Voimassa 1.2.2020 alkaen

AIRPAY DIGITAL OY:N ASIAKASREKISTERI

Rekisterinpitäjä
AirPay Digital Oy (AirPay)
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 2319557-6
Osoite Keilaniementie 1, 02150 Espoo
Puhelin +358 (0)50 410 7206
Kotisivut airpaydigital.fi
Asiakaspalvelu asiakaspalvelu@airpaydigital.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaana toimii Niko Sinervä, puh. +358 (0)50 410 7206, niko.sinerva@airpaydigital.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on AirPayn maksukortilla tehtävien maksujen ja digitaaliseen kuittienkäsittelyyn liittyvän maksu- ja laskutuspalvelun tuottaminen ja hoitaminen. AirPay käsittelee henkilötietoja mm. luottopäätökseen ja luotonvalvontaan liittyviä tietoja sekä palveluun liittyvien lakisääteisten säilytys-, raportointi- ja muiden velvoitteiden hoitamiseksi.

Voimme käyttää asiakkaan yhteyshenkilön tai maksunsuorittajien henkilötietoja palvelun tuottamisen lisäksi asiakasviestintään ja markkinointiin alla kerrotun mukaisesti.

Luovutamme henkilötietoja kolmannelle taholle ainoastaan lain ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

AirPay käsittelee henkilötietoja sopimuksien sekä oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittely sopimuksen perusteella

Maksunsuorittajan henkilötietojen käsittelyn perusteena on AirPayn ja asiakkaan välinen sopimus.

Henkilötietojen käsittely oikeutetun edun perusteella

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää AirPayn sekä yhteistyöyritysten markkinointitarkoituksiin.

AirPay voi lähettää rekisteröidylle sähköposti- tai mobiiliasiakasviestintää sekä markkinointia

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoitukseen. Markkinointikiellon voi antaa asiakaspalveluun.

Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaan yhteyshenkilöt ja maksunsuorittajat

 • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
 • maksunsuorittajan ja asiakkaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • äidinkieli
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • kortin toimitusosoite
 • laskutusosoite
 • mahdollinen markkinointikielto
 • ostotapahtumat

Henkilötietoja saadaan asiakkaalta ja maksunsuorittajalta itseltään (puhelin, sähköposti, AirPay mobiili), ostotapahtumista, yritysten luottotietopalveluja tarjoavilta yrityksiltä sekä yrityksen kontaktitietoja suoramarkkinointiin Suomen Asiakastieto Oy:ltä.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja vain tässä selosteessa yksilöityihin tarkoituksiin. Käytämme yhteistyöyrityksiä järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää yhteistyöyrityksille siltä osin, kun se on tarpeellista palvelun tuottamiseen.

Henkilötietoja siirretään palvelun tuottamiseksi kortinvalmistajalle ja laskutusoperaattorille.

Henkilötietoja voidaan siirtää perintätoimistolle ja viestintä- ja raportointiyhteistyöyrityksille sekä viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoa sisältävää tietoa luovutetaan asiakkaalle maksunsuorittajan tekemistä ostotapahtumista.

Henkilötiedon siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseen

Asiakassopimusta, sen liitteitä ja digitaalista kuittitietoa säilytetään sähköisessä arkistossa sopimuksen voimassaoloaikana sekä kirjanpitolain mukaisesti 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana asiakkaan tilikausi on päättynyt.

Korttihakemuksia säilytetään 2 vuotta. Maksumuistutuskirjeitä säilytetään sopimuksen voimassaoloaika sekä 3 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana asiakkaan tilikausi on päättynyt.

Asiakasrekisteristä poistetaan säännöllisesti vanhentuneita tietoja. Rekisteriin tallennettujen tietojen läpikäynti ja hävitys tehdään kerran vuodessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja hänestä kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn peruste ja kenelle tietoja luovutetaan. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus:

 • saada tieto hänestä rekisteröityihin tietoihin ja virheellisten tietojen oikaisu
 • tietojen poistamisen vaatiminen silloin lakisääteistä perustetta tietojen säilyttämiselle ei ole
 • kieltää suoramarkkinointi
 • saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä asiakaspalveluun:

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilöä profiloida.

Ostotapahtumien perusteella tehdään analytiikkaa palvelun kehittämiseksi ja markkinointitarkoitukseen.

Henkilötietojen käsittelyn turvatoimet

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Hakemukset ja muut henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.

Ainoastaan määrätyillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Jokainen asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti ja sisäisiä käytäntöjä ja ohjeita seurataan jatkuvasti. Edellytämme korkeaa tietosuoja- ja tietoturvatasoa kaikilta yhteistyöyrityksiltämme.

Mikäli havaitsemme tietoturvariskin tai tietosuojaloukkauksen, informoimme tietoturvaloukkauksesta viranomaisia sekä rekisteröityjä.

Search