Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE

AirPay on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten AirPay kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

AirPay käsittelee henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin, yrityksen kortinhaltijoihin ja vastuuhenkilöihin.

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

Voimassa 1.11.2021 alkaen

AIRPAY DIGITAL OY:N ASIAKASREKISTERI

Rekisterinpitäjä
AirPay Digital Oy (AirPay)
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 2319557-6
Osoite Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
Puhelin +358 (0)10 5085 310
Kotisivut airpaydigital.fi
Asiakaspalvelu asiakaspalvelu@airpaydigital.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaana toimii Niko Sinervä, puh. +358 (0)50 410 7206, niko.sinerva@airpaydigital.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on AirPayn maksukortilla tehtävien maksujen ja digitaaliseen kuittienkäsittelyyn liittyvän maksu- ja laskutuspalvelun tuottaminen ja hoitaminen. AirPay käsittelee henkilötietoja mm. luottopäätökseen ja luotonvalvontaan liittyviä tietoja sekä palveluun liittyvien lakisääteisten säilytys-, raportointi- ja muiden velvoitteiden hoitamiseksi.

AirPaylla on mm. rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain mukainen velvollisuus tunnistaa asiakkaan edustajat ja tosiasialliset edunsaajat.

Henkilötietoja hankitaan asiakkaalta, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä tai muista luotettavista lähteistä. Lisäksi luottotietoja hankitaan luottotietotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä.

AirPay käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen ja kortinhaltijoille suunnattavaan markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

AirPay käsittelee henkilötietoja pakottavan lainsäädännön, asiakassopimuksen sekä oikeutetun edun perusteella.

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Asiakasyrityksen allekirjoittajan henkilötunnus, nimi ja yhteystiedot
  • Asiakasyrityksen yhteyshenkilön henkilötunnus, nimi ja yhteystiedot
  • Asiakkaan tosiasiallisten edunsaajien henkilötunnus, nimi ja yhteystiedot
  • Kortinhaltijan nimi
  • Kortin toimitusosoite
  • Mahdollinen markkinointikielto
  • Ostotapahtumat

Henkilötietoja saadaan asiakkaalta, ostotapahtumista, yritysten luottotietopalveluja tarjoavilta yrityksiltä sekä yrityksen kontaktitietoja suoramarkkinointiin Suomen Asiakastieto Oy:ltä.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään vain tässä selosteessa yksilöityihin tarkoituksiin. AirPay käyttää yhteistyöyrityksiä palveluiden tuottamisessa.

Henkilötietoja voidaan siirtää yhteistyöyrityksille siltä osin, kun se on tarpeellista palvelun tuottamiseen. Henkilötietoja voidaan siirtää perintätoimistolle ja viestintä- ja raportointiyhteistyöyrityksille sekä viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoa sisältävää tietoa luovutetaan asiakkaalle kortinhaltijan tekemistä ostotapahtumista.

Henkilötiedon siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseen

Asiakassopimusta, sen liitteitä ja digitaalista kuittitietoa säilytetään sähköisessä arkistossa sopimuksen voimassaoloaikana sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti säilytettäväksi säädettyjä henkilötietoja 5 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana asiakassopimus on päättynyt.

Asiakasrekisteristä poistetaan säännöllisesti vanhentuneita tietoja. Rekisteriin tallennettujen tietojen läpikäynti ja hävitys tehdään kerran vuodessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja hänestä kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn peruste ja kenelle tietoja luovutetaan.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä asiakaspalveluun: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu AirPayn henkilörekisteriin. Halutessaan käyttää tarkastusoikeuttaan rekisteröidyn on esitettävä pyyntö kirjallisena sekä samalla todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käsittelyn turvatoimet

Tietojen käsittelyssä noudatetaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja AirPayn tietosuojakäytäntöä.

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.

Ainoastaan työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Jokainen asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti ja sisäisiä käytäntöjä ja ohjeita seurataan jatkuvasti. AirPay edellyttää korkeaa tietosuoja- ja tietoturvatasoa kaikilta yhteistyöyrityksiltään.

Mikäli AirPay havaitsee tietoturvariskin tai tietosuojaloukkauksen, informoimme tietoturvaloukkauksesta viranomaisia sekä rekisteröityjä.

Search